CZECH MADE pro výrobky

 

Vyrábíte-li kvalitní výrobky a chcete svým zákazníkům tuto kvalitu potvrdit získáním značky CZECH MADE, doporučujeme vám tento postup:

  1. Pečlivě prostudujte „Regulativ pro výrobky“ (.pdf), ve kterém jsou uvedeny podmínky a postup procesu ověřování kvality výrobků a přehled poplatků.
  2. Vytiskněte formulář „Žádost o propůjčení značky“ (.doc).
  3. Vytiskněte formulář „Dotazník“ (.doc). Dotazník slouží jako informační materiál pro odbornou komisi, kde uvedete podrobnější údaje o výrobku. V poznámce uveďte ty vlastnosti výrobku, pro které by podle Vašeho názoru přihlašovaný výrobek měl získat značku „CZECH MADE“.

 

Všechny výše uvedené formuláře nám vyplněné zašlete poštou.

 

Po obdržení úplné Žádosti zpracuje odborná komise soubor požadavků na přihlášený výrobek do Směrnice a Doložky, které Vám zašleme. Splnění všech požadavků musíte prokázat platnými dokumenty a vyjádřením zkušebního místa, příp. svými vlastními dokumenty. Pokud požadované podklady nemáte k dispozici nebo tyto neprokazují spolehlivě splnění všech požadavků, je potřeba si chybějící doklady opatřit u některého ze zkušebních míst dle kapitoly 2.5 Regulativu pro výrobky.

 

V zájmu urychlení procesu je vhodné, abyste si připravili příslušný průkazný materiál o již provedených zkouškách, podklady, na jejichž základě jste vydali „Prohlášení o shodě“, průvodní technickou dokumentaci k výrobku pro uživatele, prospekty, propagační materiály, doklady o řešení designu výrobku a obalu profesionálním designérem a další materiály, které máte k dispozici a přiložili je k “Žádosti“.

 

V následujícím grafu je uveden postup procesu propůjčování a užívání značky CZECH MADE pro výrobky:

postup procesu propůjčování a užívání značky CZECH MADE pro výrobky